desktop-671-185DF116D93-539C-3F43-1C96-A00C8536ABF6.jpg
egd-zdj115144B13-DF05-16D4-3196-F2117309863F.jpeg
Pozyskiwanie gruntów inwestycyjnych
operat-szacunkowy69DEE7E0-5D11-DAA3-7FAD-CDFA1DFF682C.jpg
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
sieci-energetyczne-pseDDA87287-6EBF-95D6-56C9-E3D8BB779F55.jpg
ZA LINIE WYSOKIEGO NAPIĘCIA
ODSZKODOWANIA
58d0804096c7530d99289bda3ebb6a4b671F36D8-48AE-C7AA-9EE1-A4B48929F7F3.jpg
lesniewice-rawa-mazowiecka-glownaE46326AA-FB89-CC44-E865-40C2DC52CA1B.jpg
ODSZKODOWANIA ZA WYWŁASZCZENIE
gotowy-projekt-10-mw-farma-fotowoltaiczna-2-x-20-mw-fotowoltaika-0abc6896d67cfc71E3FB5B84-C192-223F-FB23-E2889D46D36B.jpeg
siec-elektroenergetyczna-ogranicza-polski-sektor-pv-768x512FD65FEF8-502B-504D-EB01-C0CF10C61651.jpg
USTANAWIANIE PRAWA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
top-view-businessman-signing-documents-optimized-1024x68398FC9E6C-22C3-08C0-8B90-6DD872378B67.jpg
e79a955c85a2d871b07329109b8a4498C1482B61-BE6E-3C2F-5F4B-7FA50FB9D00C.jpg
be67390f-f332-4e3d-808a-fc272e3317630CED807B-0434-326D-D1EA-164B7735F741.jpg

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.mb-nieruchomosci.com (zwanego dalej: „Stroną Internetową”).
2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Biuro Obsługi Nieruchomości - MB Nieruchomości z siedzibą w Konin (62-510), ul. Nowowiejskiego 3/23, wpisana do rejestru centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 6652757838, REGON: 301359337, zwana dalej MB Nieruchomości
3. Dane osobowe zbierane przez MB Nieruchomości za pośrednictwem Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. MB Nieruchomości dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę Internetową.


§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. MB Nieruchomości zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Odwiedzającymi/Klientami.
2. Dane osobowe Odwiedzających/Klientów są zbierane w przypadku:
a) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Stronie Internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje:
a) imię;
b) adres e-mail;
c) numer telefonu;
4. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Przekazanie danych osobowych do MB Nieruchomości jest dobrowolne.


§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta MB Nieruchomości przy prowadzeniu Strony Internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom MB Nieruchomości co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
a) Podmioty przetwarzające. MB Nieruchomości korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie MB Nieruchomości. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie Internetowej systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych oraz obsługujący system zamieszczania opinii.
b) Administratorzy. MB Nieruchomości korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. 
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
a) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez MB Nieruchomości tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić MB Nieruchomości i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez MB Nieruchomości tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Strony Internetowej do preferencji odwiedzających, a także administrowania Strony Internetowym.
5. W przypadku skierowania żądania MB Nieruchomości udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Strona Internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez MB Nieruchomości na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę Internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają w opracowywaniu ogólnych statystyk odwiedzin na Stronie Internetowej.
2. MB Nieruchomości wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Odwiedzających/Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Odwiedzającego/Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Odwiedzających/Klientów.
3. MB Nieruchomości wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLCz siedzibą w USA).
Google wykorzystuje dane w sposób opisany pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
b) analityki internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Analytics 4 (mierzenie ruchu oraz monitorowanie zachowań użytkowników (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w USA);
4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów odwiedzających Stronę Internetową. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów odwiedzających, wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach odwiedzający mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. 
5. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Microsoft EDGE;
c) przeglądarka Mozilla Firefox;
d) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
e) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
f) przeglądarka Opera.
6. MB Nieruchomości może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę Internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez MB Nieruchomości przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony Internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony Internetowej.
7. Strona Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. MB Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
a) Odwiedzający ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił MB Nieruchomości.
b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez MB Nieruchomości zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Odwiedzającego/Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem MB Nieruchomości może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
a) Odwiedzający/Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Odwiedzający/Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
     a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
     b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
     c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
     d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
     e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu MB Nieruchomości podlega;
     f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
a) Odwiedzający/Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Odwiedzający/Klient ma prawo:
     a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
     b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Odwiedzającego/Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Odwiedzającemu/Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
     c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
a) Odwiedzający/Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Odwiedzający/Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §5 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
a) Odwiedzający/Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Odwiedzający/Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Odwiedzającego/Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Odwiedzającego/Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, MB Nieruchomości spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – MB Nieruchomości nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klient ma prawo żądać od MB Nieruchomości przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym MB Nieruchomości poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2023 r.

 

PLIKI COOKIE
Korzystając ze strony internetowego wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie zainstalowanych w Państwa przeglądarkach internetowych. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w naszej Polityce prywatności. 
Ok